Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

konkurs

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Baranowo powyżej 45 roku życia lub dla osób z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów, ze sfinansowaniem usługi z budżetu gminy Baranowo w 2021 roku
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-11 12:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2021-01-11
Data końca składania ofert: wtorek 2021-01-26 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Wójt Gminy Baranowo

ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług

w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Baranowo

 powyżej 45 roku życia lub dla osób z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów,

ze sfinansowaniem usługi z budżetu gminy Baranowo w 2021 roku

 

 1. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie finansowanych w 50% gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Baranowo, którzy z końcem 2020 roku ukończyli co najmniej 45 lat lub dla osób z niepełnosprawnością poświadczoną orzeczeniem lekarskim (zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Baranowo), w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.

Do skorzystania z usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie jednorazowo w 2021 r. każdy mieszkaniec gminy Baranowo urodzony przed 1976 r. lub osoba z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, posiadający(a) skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania, tzw. „prywatne”) – według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Konkurs jest zapewnieniem mieszkańcom gminy Baranowo świadczeń rehabilitacyjnych, które nie są finansowane przez NFZ na naszym terenie, a są zgłaszane przez mieszkańców jako niezbędne.

Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:

Kod świadczenia

Rodzaj zabiegu

Wartość punków w warunkach ambulatoryjnych

kinezyterapia

068

Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

6

069

Ćwiczenia czynne wolne

6

073

Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno – bierne, mobilizacje i manipulacje)

6

075

Ćwiczenia wspomagane – minimum 15 min.

6

067

Pionizacja

6

013

Nauka czynności lokomocji – minimum 15 min.

6

015

Wyciągi

7

masaż

019

Masaż suchy – częściowy – min. 20 min. na  pacjenta, w tym 15 min. czynnego masażu

20

065

Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy

25

elektrolecznictwo

024

Galwanizacja

4

025

Jonofereza

4

028

Elektrostymulacja

4

030

Prądy diadynamiczne

4

031

Prądy interferencyjne

4

032

Prądy TENS

4

033

Prądy TRAEBERTA

4

034

Prądy KOTZA

4

035

Ultradźwięki miejscowe

6

036

Ultrafonoforeza

6

leczenie polem magnetycznym

039

Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

4

światłolecznictwo i termoterapia

076

Naświetlania promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym – miejscowe

4

043

Laseroterapia punktowa

6

krioterapia

074

Krioterapia miejscowa

8

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie.

Czas realizacji zadania: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Świadczenia będą finansowane w 50% przez Gminę, na podstawie zawartej umowy między gminą Baranowo, a świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert – zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

 1. Wymagania stawiane świadczeniodawcom

 

W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2110 z późn. zm.) zwane  dalej oferentami.

Oferent powinien:

 • być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
 • posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Z 2011 r. Nr 293 poz. 1729);
 • dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych – zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej magistra fizjoterapii;
 • dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej położonym w miejscowości Baranowo (łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy);
 • spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);
 • dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną z aktualnym przeglądem, do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
 • posiadać możliwość zapewnienia mieszkańcom gminy Baranowo dostępność do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej minimum 5 razy w tygodniu, co najmniej po 5 godzin dziennie.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

 

Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 45 roku życia lub dla osób z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu gminy Baranowo w 2021 r. należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie (pok. nr 21), w terminie do 26 stycznia 2021 r. do godz. 10.00, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej” lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Baranowie

Rynek 7

06-320 Baranowo.

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

Oferty, które wpłyną do UG po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

Gmina zastrzega:

 • Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 • Prawo do odwoływania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 • Prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienie oferty lub złożenia wyjaśnienia.

 

                                                                                             Wójt

                                                                                     Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Białczak
  data wytworzenia informacji: 2021-01-11
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-01-11 12:45
 • zmodyfikował: Krzysztof Szczepanek
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-28 13:22
Załączniki:
 • Ogłoszenie460.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Białczak
   data wytworzenia informacji: 2021-01-11
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2021-01-11 12:46
 • załącznik do ogłoszenia435.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Białczak
   data wytworzenia informacji: 2021-01-11
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2021-01-11 12:46
Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Baranowo powyżej 45 roku życia lub dla osób z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów, ze sfinansowaniem usługi z budżetu gminy Baranowo w 2021 roku
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-28 13:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Informacja

o wyborze oferty na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 45 roku życia lub dla osób z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów, ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Baranowo w 2021 roku

 

Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Baranowo powyżej 45 roku życia lub dla osób z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim (zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Baranowo), posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów, ze sfinansowaniem usługi z budżetu gminy Baranowo w 2021 roku, wybrana została oferta firmy „FIZJO – MEDICA” Magdalena Gąska, ul. Niepodległości 18, 06-320 Baranowo.

Zryczałtowana kwota brutto za 1 punkt udzielonych świadczeń wskazanych w katalogach świadczeń określonych w ogłoszeniu konkursowym wyniosła 1,75 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy).

 

                                                                                                              Wójt

                                                                                                       Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Białczak
  data wytworzenia informacji: 2021-01-28
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-01-28 13:14
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty370.93kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Białczak
   data wytworzenia informacji: 2021-01-28
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2021-01-28 13:16
[drukuj]