Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.baranowo.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gmina Baranowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranowo.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wszystkie treści zamieszczone od 1 stycznia 2020 roku będą poprawione. Poprawienie dostępności reszty dokumentów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego, dlatego nie będą poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Lipka, admin@baranowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 29 761 37 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Parking przed budynkiem Urzędu dostosowany do osób niepełnosprawnych - wydzielone miejsca parkingowe. Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarze są szerokie, dobrze oświetlone. Brak platform przyschodowych. Brak wind. Brak tablic kontrastowych, czy tablic w języku brajla dla osób niewidzących lub słabowidzących. Brak urządzeń dla osób z wadami słuchu (nie ma dostępności pętli indykcyjnych). W Urzędzie nie ma osoby, która ma przeszkolenie do języka migowego (PJM). Brak oznaczeń dot. możliwości wejścia do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-12 09:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1866