Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-29 12:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-12-29
Data końca składania ofert: piątek 2021-01-15 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 773037-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Gmina Baranowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranowo, krajowy numer identyfikacyjny 55066838000000, ul. Rynek  7 , 06-320  Baranowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 613 776, e-mail ug@baranowo.pl, faks 297 613 793.
Adres strony internetowej (URL): www.baranowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.baranowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.baranowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo, Pokój nr 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki
Numer referencyjny: FED.271.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki”. Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ i obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: - etap I - budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Zawady o długości 6 345,3 mb. o średnicy od Ø 40 mm do Ø 110 mm wraz z U.Z.T. - 51szt. ( urządzenia - zbiornikowo tłoczne) i 51 przyłączami do budynków o długości 199,00 mb i średnicy Ø 160 mb.( część graficzna arkusz nr 34, 35, 36, 39,40,41). Na każdym przyłączu 51 szt. dodatkowo zamontować zasuwę odcinającą DN32-40 z końcówkami PE przystosowanymi do kanalizacji sanitarnej. Osłonę obudowy zasuwy wykonać z rury PCV Ø z 160 mm , stosować jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej kanalizacyjne którą należy umieścić obok wcinki do sieci kanalizacyjnej . Należy również wykonać dodatkowe zabezpieczenie przed skrzynką sterującą pracą pompy od istniejącego zasilania elektrycznego w budynku. Koszt zasuwy z końcówkami wraz z obudową i montażem oraz koszt wykonania zabezpieczenia wkalkulować do kosztów sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, że w projekcie i przedmiarach ujęte są przepompownie (U.Z.T) w technologii wysokociśnieniowej w szczelnym monolitycznym zbiornikiem z PE Ø 800 mm z żeliwnym włazem typu ciężkiego wraz z opaską betonową gdzie nie wszędzie jest to konieczne i uzasadnione Zamawiający zdecydował aby w kosztorysie ofertowym w terenie wykonać i skalkulować 50% przepompowni z włazem ciężkim i 50 % z pokrywą lekką z PE z zamknięciem obrotowym z bolcami do blokowania oraz z możliwością zastosowania pojedynczego zamknięcia kłódką. etap II- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brodowe Łąki i Dąbrowa o długości 3 550,60 mb. o średnicy od Ø 40 mm do Ø 75 mm wraz z 57 szt. U.Z.T. - ( urządzenia - zbiornikowo tłoczne) i 57 przyłączami do budynków o długości 293,50 mb i średnicy Ø 160 mm. (część graficzna Brodowe Łaki arkusz nr 37 i 38, Dąbrowa arkusz nr 27). Na każdym przyłączu 57 szt. dodatkowo zamontować zasuwę odcinającą DN32-40 z końcówkami PE przystosowanymi do kanalizacji sanitarnej. Osłonę obudowy zasuwy wykonać z rury PCV Ø z 160 mm , stosować jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej kanalizacyjne którą należy umieścić obok wcinki do sieci kanalizacyjnej . Należy również wykonać dodatkowe zabezpieczenie przed skrzynką sterującą pracą pompy od istniejącego zasilania elektrycznego w budynku. Koszt zasuwy z końcówkami wraz z obudową i montażem oraz koszt wykonania zabezpieczenia wkalkulować do kosztów sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, że w projekcie i przedmiarach ujęte są przepompownie (U.Z.T) w technologii wysokociśnieniowej w szczelnym monolitycznym zbiornikiem z PE Ø 800 mm z żeliwnym włazem typu ciężkiego wraz z opaską betonową gdzie nie wszędzie jest to konieczne i uzasadnione Zamawiający zdecydował aby w kosztorysie ofertowym w terenie wykonać i skalkulować 50% przepompowni z włazem ciężkim i 50 % z pokrywą lekką z PE z zamknięciem obrotowym z bolcami do blokowania oraz z możliwością zastosowania pojedynczego zamknięcia kłódką. Zadanie wykonywane w północnej części gminy Baranowo realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo”. Zamawiający informuje, że z dokumentacji projektowej w części graficznej skreślono 2 przyłącza na działce nr 545/1 w msc. Zawady arkuszu nr 41 i 1 przyłącze na działce 149/3 w msc. Brodowe Łąki arkusz nr 37. W zamian w msc. Brodowe Łąki zaprojektowano 1 przyłącze na działce nr 81/1. Dodatkowo informujemy, że zmiany te ujęte zostały w załączonych przedmiarach. Ostateczne ilości robót mogą ulec zmianie na etapie realizacji zadania i zostaną uwzględnione i rozliczone kosztorysem powykonawczym. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu i odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nie otrzymania pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie. W ramach budowy sieci kanalizacyjnej występują następujące elementy robót: a) Roboty pomiarowe, b) Roboty ziemne, c) Roboty montażowe sieci, d) Roboty montażowe przykanalików, e) Montaż urządzeń zbiornikowo – tłocznych wraz z zasilaniem elektrycznym, Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia. Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego. UWAGA! Zastosowane materiały, urządzenia i technologie są dobrane tak by spełniać założenia projektowe, a użyte nazwy są tylko rodzajem wskazówek, określających podstawowe parametry dobranego materiału, urządzenia lub technologii i stanowią podstawę porównawczą. W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać określone w SIWZ wymagania, a wprowadzana zmiana nie naruszy praw autorskich projektantów.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232410-9
45232423-3
45330000-2
45325300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.10.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że wykonawca: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o wartości robót minimum : - dwie roboty o wartości 1 500 000,00 zł brutto (każda), Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto (każda), zawierających w swym zakresie roboty w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych wraz z UZT. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w zakresie realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem: - kierownik robót branży sanitarnej, - kierownik robót branży elektrycznej, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz osób (załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a) punkcie VII.2 ppkt. 1) SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ), w zakresie wskazanym w pkt VII.3. 2). Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ), w zakresie wskazanym w pkt VII.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 SIWZ, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnego z treścią załącznika nr 2 i 3 SIWZ 3. kosztorysy ofertowe 4. potwierdzenie wniesienia wadium 5. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: - 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn.zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 72 8917 0001 0030 1240 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Baranowie z adnotacją: Wadium: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa Zamówień Publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa Zamówień Publicznych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp dopuszcza zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 5) w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę 6) zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę tylko wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych dla realizacji niniejszej umowy 7) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach od a) do g), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2. Powyższe zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nie otrzymania pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Orzoł
  data wytworzenia informacji: 2020-12-29
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2020-12-29 12:38
 • zmodyfikował: Krzysztof Szczepanek
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 09:49
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu4.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Orzoł
   data wytworzenia informacji: 2020-12-29
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-29 12:44
 • SIWZ wraz z załącznikami154.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Orzoł
   data wytworzenia informacji: 2020-12-29
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-29 12:44
 • Przedmiary robót183.04kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Orzoł
   data wytworzenia informacji: 2020-12-29
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-29 12:44
 • Dokumentacje projektowe39.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Orzoł
   data wytworzenia informacji: 2020-12-29
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-29 12:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-07 13:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

                                                                                                          Do wszystkich

                                                                                                          Wykonawców którzy

                                                                                                          pobrali SIWZ

 

 Dotyczy:

                pytania do ogłoszonego przetargu nr. FED 271. 17.2020,  ogłoszenie nr 773037-N- 2020 z dnia 29.12.2020r na wykonanie  zadanie pn,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki”.

 

Pytanie

 Czy dopuszczacie Państwo,  jako rozwiązanie równoważne, zastosowanie przepompowni przydomowych wg poniższego opisu:

 1. Zbiornik przydomowej przepompowni ścieków o śr. wew.800 mm i głębokości 2200 – 2500 mm wykonany z PEHD jako monolityczny o konstrukcji zapobiegającej zarastaniu zbiornika i ograniczającej strefę martwą.
 2. Instalacja tłoczna w zbiorniku – orurowanie z PP DN 40 odporne na korozję i ścieranie, armatura zwrotna, zasuwa odcinająca zawór ciśnieniowy,
 3. Sterowanie – w oparciu o moduł mikroprocesorowy. Możliwa współpraca z pływakami, sondami konduktometrycznymi lub przetwornikami poziomu. Funkcje podstawowe i opcjonalne to: nadzorowanie sieci elektrycznej, wykrywanie uszkodzeń czujników, ograniczenie czasu jednorazowej pracy pompy, okresowe rozruchy pompy, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, rozwiązanie samoczynnego oczyszczalnia sieci hydraulicznej.
 4. Pompa wyporowa z nożem tnącym o parametrach : Q p=0,7 l/s, Hpm= sł.w.

Moc nominalna silnika: 1.1 kW 50 HZ/400 V ( lub 1,5kW 50 Hz/230 V)); IP 58 58/F; silnik w wykonaniu ,, wersja „; wał silnika wyposażony w uszczelniacze gumowe typu ,, simmering” z dwoma łożyskami od strony noża tnącego; konstrukcja- zatapialny blok zespołu, obudowa silnika ze stali nierdzewnej.

 

Odpowiedź

Urząd  Gminy w Baranowie w odpowiedzi na zadane pytania odpowiada:

-  tak dopuszcza rozwiązania równoważne w zaprojektowanych przepompowniach i zastosowanie innych producentów  urządzeń zbiornikowo-tłocznych U.Z.T. pod warunkiem, że będą o minimalnych, podobnych lub zbliżonych parametrach zapis taki znajduje się w SIWZ.

 

 Dodatkowo informujemy, że:

 Zastosowane materiały, urządzenia i technologie są dobrane tak by spełniać założenia projektowe, a użyte nazwy są tylko rodzajem wskazówek, określających podstawowe parametry dobranego materiału, urządzenia lub technologii i stanowią podstawę porównawczą. W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać określone w SIWZ wymagania, a wprowadzana zmiana nie naruszy praw autorskich projektantów.

UWAGA! Jeżeli w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej projektant umieścił nazwy materiałów i producentów, należy je traktować jako przykładowe. Przygotowując ofertę należy zastosować materiały o podobnych lub równoważnych właściwościach. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie.                                                                          

 

                                                                                

                                                                                  Wójt

                                                                            Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Orzoł
  data wytworzenia informacji: 2021-01-07
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-01-07 12:45
Załączniki:
 • Wyjaśnienie treści SIWZ466.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Orzoł
   data wytworzenia informacji: 2021-01-07
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2021-01-07 12:48
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-15 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: FED.271.17.2020

Nazwa zadania:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości – 3 648 300,00 zł brutto.

Gmina Baranowo informuje, że w dniu 2021-01-15 o godzinie 1015 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

 

 

1.

 BRUKTIM                                  USŁUGI BUDOWLANO- PROJEKTOWE

Sylwester Barański                                        

Ul. Żniwna 15 A                                07-410 Ostrołęka

 

I -etap  -  962 691,65zł      II -etap  -  812 193,85 zł Razem – 1 774 885,49 zł

 

 I -etap  15.07.2021r

II -etap 30.10.2021r

 

60 miesięcy

 

 

2.

ZAKŁAD HYDRAULICZNY               ,, INSMONT” s. c.                         

Ul. Nowoleśna 6a                         06-500 Mława

 

 

I -etap -1 857 845,58 zł         

 II -etap   - 1 304 286,43 zł

Razem –  3 162 132,01 zł

 

 

 

I -etap  15.07.2021r

II -etap 30.10.2021r

 

 

60 miesięcy

 

 

 

3.

Konsorcium firm                                Lider konsorcjum

MSerwis 24 Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka                                       

ul. Targowa 1                                   

Partner Konsorcium BASTEM                                           Marcin Bastek                                   07-402 Lelis

ul. Nasiadki 22 C

 

 

 

 

I -etap -1 779 896,95 zł     II -etap - 1 409 978,38 zł Razem – 3 189 875,33 zł

 

 

I -etap  15.07.2021r

II -etap 30.10.2021r

 

60 miesięcy

 

 

4.

SANPROD Sp. z o.o.                         07-410 Ostrołęka                               ul. Zawadzkiego ,, Zośki’’ 8                                 

I -etap - 1 373 230,94 zł    II -etap  - 1 155 034,06 zł Razem – 2 528 265,00 zł

 

 I -etap  15.07.2021r

II -etap 30.10.2021r

 

60 miesięcy

 

 

5.

 

MULTI-KOM Andrzej Nakielski

Ul. Kolejowa 103              

Dzbenin 85 C                              07-410 Ostrołęka

 

I -etap- 1 614 279,85zł      II -etap - 1 342 284,30 zł Razem – 2 956 564,15 zł

 

I -etap  15.07.2021r

II -etap 30.10.2021r

60 miesięcy

 

 

                                                                                                   Wójt

                                                                                            Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Orzoł
  data wytworzenia informacji: 2021-01-15
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-01-15 12:52
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-05 14:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: FED 271.17.2020

Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady  i Brodowe Łąki”.

 

Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ  i obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

 

- etap I  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Zawady o długości            6 345,3 mb. o średnicy od  Ø 40 mm do Ø 110 mm wraz z U.Z.T. - 51szt. ( urządzenia - zbiornikowo tłoczne) i 51 przyłączami do budynków o długości 199,00 mb i średnicy Ø 160 mb.( część graficzna arkusz nr 34, 35, 36, 39,40,41).                                                                                                         

 

- etap II- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brodowe Łąki i Dąbrowa o długości   3 550,60 mb. o średnicy od  Ø 40 mm do Ø 75 mm wraz z 57 szt. U.Z.T. -   ( urządzenia - zbiornikowo tłoczne) i 57 przyłączami do budynków o długości  293,50 mb i średnicy Ø 160 mm. (część graficzna Brodowe Łaki arkusz nr 37 i 38, Dąbrowa arkusz nr 27).

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

BRUKTIM  Usługi Budowlano-   

Projektowe,

07-410 Ostrołęka 

ul. Żniwna 15 A

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

1). BRUKTIM  Usługi Budowlano-   

     Projektowe,

     07-410 Ostrołęka      

    ul. Żniwna 15 A

Liczba pkt. w kryterium cena:                          60,00 pkt

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:        40,00 pkt

Łączna punktacja oferty:                               100,00 pkt

 

2). ZAKŁAD HYDRAULICZNY ,, INSMONT” s. c.                                                                                            

Ul. Nowoleśna 6a                                                                                                                                                          

06-500 Mława

Liczba pkt. w kryterium cena:                          37,84 pkt

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:        40,00 pkt

Łączna punktacja oferty:                                 77,84 pkt

 

3). Konsorcium firm                                                                                                                                              

Lider konsorcjum MSerwis 24 Sp. z o.o.                                                                                                             

07-410 Ostrołęka                                                                                                                                          

ul. Targowa 1                                                                                                                                                               

Partner Konsorcium BASTEM                                                                                                                                

Marcin Bastek                                                                                                                                                      

07-402 Lelis                                                                                                                                                    

ul. Nasiadki 22 C

Liczba pkt. w kryterium cena:                          37,51 pkt

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:        40,00 pkt

Łączna punktacja oferty:                                 77,51 pkt

 

4).SANPROD Sp. z o.o.                                  

 07-410 Ostrołęka                                

ul. Zawadzkiego ,, Zośki ’’8

 

 Liczba pkt. w kryterium cena:                         47,32 pkt

 Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:       40,00 pkt

 Łączna punktacja oferty:                                87,32 pkt

 

5) MULTI-KOM Andrzej Nakielski,                                                                                               

07-410 Ostrołęka                                                                                                                                       

ul. Kolejowa 103

 Liczba pkt. w kryterium cena:                         40,47 pkt

 Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:       40,00 pkt

 Łączna punktacja oferty:                                80,47 pkt

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 2. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

                                                                                                   Wójt

                                                                                           Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Orzoł
  data wytworzenia informacji: 2021-02-05
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-02-05 14:20
[drukuj]