Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dowóz (rozwóz) uczniów do szkół na terenie gminy Baranowo
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-23 15:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-12-23
Data końca składania ofert: czwartek 2020-12-31 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 771658-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Baranowo: Dowóz (rozwóz) uczniów do szkół na terenie gminy Baranowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranowo, krajowy numer identyfikacyjny 55066838000000, ul. Rynek  7 , 06-320  Baranowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 613 776, e-mail ug@baranowo.pl, faks 297 613 793.
Adres strony internetowej (URL): www.baranowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.baranowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.baranowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo, Pokój nr 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz (rozwóz) uczniów do szkół na terenie gminy Baranowo
Numer referencyjny: FED.271.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dowóz (rozwóz) uczniów do szkół na terenie gminy Baranowo na niżej wymienionych trasach : OD 18 STYCZNIA 2021 r. DO 31 GRUDNIA 2021 r. Część 1: Dowóz i rozwóz do Szkoły Podstawowej w Zawadach: Trasa Nr 1. Zawady - Kopaczyska - Zawady - (13 km) - (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 2. Zawady - Guzowatka - Zawady - (8 km) - (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 3. Zawady – Błędowo - Błędowo (kolonia przed Ostrówkiem) - Dąbrowa – Wierzchowizna – Zawady - (21 km) – (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 4. Zawady – Podgać - Bandysie – Zawady – 16 km - (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 5. Zawady - Zawady (dz. Dąbrowa) - Zawady - (8 km) – (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 6. Zawady – obwód szkolony – Zawady – rozwóz dodatkowy dzieci kl. 0- III (w południe) - 28 km - (tylko rozwóz) Razem trasa liczy 2 x (13 km + 8 km + 21 km + 16 km + 8 km) + 28 km = 132 km + 28 km = 160 km Część 2: Dowóz i rozwóz do Szkoły Podstawowej w Baranowie: Trasa Nr 8. Baranowo - Ziomek – Gotocha - Majk - Kucieje – Kalisko – Bakuła - Baranowo - (30 km), - (dowóz i rozwóz) Trasa Nr 9. Baranowo – Budne Sowięta - Baranowo - (8 km) - (tylko dowóz) Razem trasa liczy: 2 x 30 + 8 = 68 km Dokładna ilość km będzie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu i przejechaniu trasy z oferentem, który będzie woził młodzież na danej trasie. Opieka nad przewożonymi dziećmi należy do zadań przewoźnika. Dowóz należy zorganizować w godzinach 7.00 – 8.00, rozwóz zaś w godzinach popołudniowych w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych szkół.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna: - wykaz środków transportu niezbędnych do wykonania zamówienia - min. 1 autobus (min 40 miejsc) dla części nr 2, min. 1 autobus ( typu Bus min. 20 miejsc) dla części nr 1, wraz z informacją o prawie do dysponowania. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 SIWZ, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnego z treścią załącznika nr 2 i 3 SIWZ 3. potwierdzenie wniesienia wadium 4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Część 1 – 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Część 2 – 1400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 72 8917 0001 0030 1240 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Baranowie z adnotacją: " Wadium – Dowóz (rozwóz) uczniów do szkół na terenie gminy Baranowo – część ……." 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dowóz i rozwóz do Szkoły Podstawowej w Zawadach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa Nr 1. Zawady - Kopaczyska - Zawady - (13 km) - (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 2. Zawady - Guzowatka - Zawady - (8 km) - (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 3. Zawady – Błędowo - Błędowo (kolonia przed Ostrówkiem) - Dąbrowa – Wierzchowizna – Zawady - (21 km) – (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 4. Zawady – Podgać - Bandysie – Zawady – 16 km - (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 5. Zawady - Zawady (dz. Dąbrowa) - Zawady - (8 km) – (dowóz i rozwóz), Trasa Nr 6. Zawady – obwód szkolony – Zawady – rozwóz dodatkowy dzieci kl. 0- III (w południe) - 28 km - (tylko rozwóz) Razem trasa liczy 2 x (13 km + 8 km + 21 km + 16 km + 8 km) + 28 km = 132 km + 28 km = 160 km Dokładna ilość km będzie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu i przejechaniu trasy z oferentem, który będzie woził młodzież na danej trasie. Opieka nad przewożonymi dziećmi należy do zadań przewoźnika. Dowóz należy zorganizować w godzinach 7.00 – 8.00, rozwóz zaś w godzinach popołudniowych w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych szkół.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dowóz i rozwóz do Szkoły Podstawowej w Baranowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa Nr 8. Baranowo - Ziomek – Gotocha - Majk - Kucieje – Kalisko – Bakuła - Baranowo - (30 km), - (dowóz i rozwóz) Trasa Nr 9. Baranowo – Budne Sowięta - Baranowo - (8 km) - (tylko dowóz) Razem trasa liczy: 2 x 30 + 8 = 68 km Dokładna ilość km będzie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu i przejechaniu trasy z oferentem, który będzie woził młodzież na danej trasie. Opieka nad przewożonymi dziećmi należy do zadań przewoźnika. Dowóz należy zorganizować w godzinach 7.00 – 8.00, rozwóz zaś w godzinach popołudniowych w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych szkół.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Rzewnicki
  data wytworzenia informacji: 2020-12-23
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2020-12-23 15:26
 • zmodyfikował: Krzysztof Szczepanek
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 11:29
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu3.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Rzewnicki
   data wytworzenia informacji: 2020-12-23
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-23 15:27
 • SIWZ wraz z załącznikami485.86kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Rzewnicki
   data wytworzenia informacji: 2020-12-23
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-23 15:27
Informacja o treści złożonych ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-31 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: FED.271.16.2020

Nazwa zadania: Dowóz (rozwóz) uczniów do szkół na terenie gminy Baranowo.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości – 170.000,00 zł

Gmina Baranowo informuje, że w dniu 2020-12-31 o godzinie 1015 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

za 1km

Termin wykonania

Termin płatności

1

Usługi Transportowe

Tomasz Stolarczyk

Przewozy Autobusowe

Ul. Długa 6

06-320 Baranowo

--

 

--

--

 

Część 2

4,21zł

 

18.01.2021r.

31.12.2021r.

30 dni

 

2

Transport Osobowy

Mariusz Kraska

Ul. Słoneczna 5

06-320 Baranowo

 

Część 1

4,05

 

 

18.01.2021r.

31.12.2021r.

30 dni

 

--

 

--

--

 

 

 

                                                                                       Wójt

                                                                              Henryk Toryfter

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2020-12-31 11:56
Załączniki:
Dowóz (rozwóz) uczniów do szkół na terenie gminy Baranowo
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-07 13:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: FED.271.16.2020

Nazwa zadania: Dowóz (rozwóz) uczniów do szkół na terenie gminy Baranowo.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Usługi Transportowe

Tomasz Stolarczyk

Przewozy Autobusowe

Ul. Długa 6

06-320 Baranowo

Część nr 2

 

Transport Osobowy

Mariusz Kraska

Ul. Słoneczna 5

06-320 Baranowo

Część nr 1

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (dla Części nr I i Części nr II) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie
ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty na następujące części:

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:1   Nazwa wykonawcy:  Usługi Transportowe, Tomasz Stolarczyk, Przewozy autobusowe

           Adres wykonawcy: Ul. Długa 6, 06-320 Baranowo

Część nr 2  - Liczba pkt. w kryterium cena: 60 pkt

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 40 pkt

Łączna punktacja oferty  100  pkt

 

Lp.:1   Nazwa wykonawcy:  Transport osobowy, Mariusz Kraska

           Adres wykonawcy: ul. Słoneczna 5, 06-320 Baranowo

Część nr 1  - Liczba pkt. w kryterium cena: 60 pkt

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 40 pkt

Łączna punktacja oferty  100  pkt

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

 

 1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

                                                                                                              Wójt

                                                                                                      Henryk Toryfter

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-01-07 13:21
Załączniki:
[drukuj]