Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zamówienia publiczne

zapytanie o cenę
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 na drogi stanowiące własność gminy Baranowo
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-03
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: FED 271.12.2019.

Nazwa zadania: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 na drogi stanowiące własność gminy Baranowo.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Baranowo informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 349.849,84 zł (Część I – 301.849,84zł, Część II – 48.000,00zł)

W terminie do dnia 2019-06-03 do godz. 10:00, złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„Trans-Tank”

Mirosław Głażewski

Ul. Kościuszki 11

06-216 Sypniewo

Część I:

273.736,50zł

 

Część II:

43.419,00zł

Część I 

30.09.2019r.

 

Część II

30.09.2019r.

 

Nie dotyczy

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

2.

„MEGA-KRUSZ”

Małgorzata Napiórkowska

Filip Wilczyński

Spółka Jawna

07-410 Ostrołęka

Ul. Korczaka 4

Część I:

369.433,00zł

 

Część II:

58.598,00zł

Część I 

30.09.2019r.

 

Część II

30.09.2019r.

 

Nie dotyczy

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

3.

Usługi Transportowe
Handel Budowa Remonty

Janusz Szlachetka

Dylewo 48

07-420 Kadzidło

Część I:

323.009,07zł

 

Część II:

51.234,42zł

Część I 

30.09.2019r.

 

Część II

30.09.2019r.

 

Nie dotyczy

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej".

 

                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                   Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
  data wytworzenia informacji: 2019-06-03
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2019-06-03 14:44
 • zmodyfikował: Krzysztof Szczepanek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:14
Załączniki:
 • Informacja o treści złozonych ofert827.18kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
   data wytworzenia informacji: 2019-06-03
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2019-06-03 14:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-07 13:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: FED 271.12.2019

Nazwa zadania: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 na drogi stanowiące własność gminy Baranowo.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„Trans-Tank”

Mirosław Głażewski

Ul. Kościuszki 11

06-216 Sypniewo

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta, spełnia wymagania SIWZ, a w wyniku oceny wg. kryteriów oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1). Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Trans-Tank”

Mirosław Głażewski

Ul. Kościuszki 11

06-216 Sypniewo

 

Część I:

Liczba pkt. w kryterium cena:                         100,00 pkt

Łączna punktacja oferty:                                100,00 pkt

Część II:

Liczba pkt. w kryterium cena:                         100,00 pkt

Łączna punktacja oferty:                                100,00 pkt

 

2). „MEGA-KRUSZ”

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński, Spółka Jawna

07-410 Ostrołęka

Ul. Korczaka 4

 

Część I:

Liczba pkt. w kryterium cena:                         74,10 pkt

Łączna punktacja oferty:                                74,10 pkt

Część II:

Liczba pkt. w kryterium cena:                         74,10 pkt

Łączna punktacja oferty:                                74,10 pkt

 

3). Usługi Transportowe Handel Budowa Remonty

Janusz Szlachetka

Dylewo 48

07-420 Kadzidło

 

Część I:

Liczba pkt. w kryterium cena:                         84,75 pkt

Łączna punktacja oferty:                                84,75 pkt

Część II:

Liczba pkt. w kryterium cena:                         84,75 pkt

Łączna punktacja oferty:                                84,75 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej",
art. od 179 do 198g.

 

                                                                                                             Wójt

                                                                                                    Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
  data wytworzenia informacji: 2019-06-07
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2019-06-07 13:17
Załączniki:
[drukuj]

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7

06-320 Baranowo

NIP: 761-11-82-755 / REGON: 000533618

Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

Dane kontaktowe

Tel. +48 29 761 37 76 lub 93
Fax. +48 29 761 37 76 lub 92

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1530
wtorek od 730 do 1530
środa od 830 do 1630
czwartek od 730 do 1530
piątek od 730 do 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 70942
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 10:01

Stopka strony