Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla (nr 250136W), Orzoł – Rycica (nr 250125W), Orzołek – Glinki oraz w msc. Bakuła
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-22 13:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-12-22
Data końca składania ofert: czwartek 2021-01-07 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 770498-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Gmina Baranowo: Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla (nr 250136W), Orzoł – Rycica (nr 250125W), Orzołek – Glinki oraz w msc. Bakuła
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranowo, krajowy numer identyfikacyjny 55066838000000, ul. Rynek  7 , 06-320  Baranowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 613 776, e-mail ug@baranowo.pl, faks 297 613 793.
Adres strony internetowej (URL): www.baranowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.baranowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.baranowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo, Pokój nr 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla (nr 250136W), Orzoł – Rycica (nr 250125W), Orzołek – Glinki oraz w msc. Bakuła
Numer referencyjny: FED.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla (nr 250136W), Orzoł – Rycica (nr 250125W), Orzołek – Glinki oraz w msc. Bakuła. Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ i obejmuje wykonanie następujących odcinków dróg: Część I: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla w km od 1+360,00 do km 1+900,00 W ramach przebudowy odcinka drogi występują następujące elementy robót: - roboty pomiarowe i przygotowawcze - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe 2. Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzoł – Rycica w km od 0+501,00 do km 1+365,00 W ramach przebudowy odcinka drogi występują następujące elementy robót: - roboty pomiarowe i przygotowawcze - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - przebudowa przepustu - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe Część II: 1. Przebudowa drogi Orzołek – Glinki w km od 0+000,00 do km 0+080,00 W ramach przebudowy odcinka drogi występują następujące elementy robót: - roboty pomiarowe - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - pobocza - oznakowanie pionowe 2. Przebudowa drogi w msc. Bakuła W ramach przebudowy odcinka drogi występują następujące elementy robót: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe - urządzenia bezpieczeństwa ruchu Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia. Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45233220-7
45233140-2
45233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że wykonawca: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg, niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o wartości robót minimum 120.000,00 zł brutto każda. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ). b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w zakresie realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz osób (załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a) punkcie VII.2 ppkt. 1) SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ), w zakresie wskazanym w pkt VII.3. 2). Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ), w zakresie wskazanym w pkt VII.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 SIWZ, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnego z treścią załącznika nr 2 i 3 SIWZ 3. kosztorysy ofertowe 4. potwierdzenie wniesienia wadium 5. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Część I – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) Część II – 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 72 8917 0001 0030 1240 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Baranowie z adnotacją: „Wadium - Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla (nr 250136W), Orzoł – Rycica (nr 250125W), Orzołek – Glinki oraz w msc. Bakuła – część …….". 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp dopuszcza zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 5) w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę 6) zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę tylko wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych dla realizacji niniejszej umowy 7) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach od a) do g), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2. Powyższe zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla w km od 1+360,00 do km 1+900,00, Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzoł – Rycica w km od 0+501,00 do km 1+365,00
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ i obejmuje wykonanie następujących odcinków dróg: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla w km od 1+360,00 do km 1+900,00 W ramach przebudowy odcinka drogi występują następujące elementy robót: - roboty pomiarowe i przygotowawcze - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe 2. Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzoł – Rycica w km od 0+501,00 do km 1+365,00 W ramach przebudowy odcinka drogi występują następujące elementy robót: - roboty pomiarowe i przygotowawcze - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - przebudowa przepustu - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia. Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45100000-8, 45111200-0, 45233220-7, 45233140-2, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.08.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi Orzołek – Glinki w km od 0+000,00 do km 0+080,00, Przebudowa drogi w msc. Bakuła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ i obejmuje wykonanie następujących odcinków dróg: 1. Przebudowa drogi Orzołek – Glinki w km od 0+000,00 do km 0+080,00 W ramach przebudowy odcinka drogi występują następujące elementy robót: - roboty pomiarowe - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - pobocza - oznakowanie pionowe 2. Przebudowa drogi w msc. Bakuła W ramach przebudowy odcinka drogi występują następujące elementy robót: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe - urządzenia bezpieczeństwa ruchu Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia. Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45100000-8, 45111200-0, 45233220-7, 45233140-2, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.08.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2020-12-22 12:55
 • zmodyfikował: Krzysztof Szczepanek
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 11:32
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu4.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-22 13:11
 • SIWZ wraz z załącznikami7.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-22 13:11
 • Przedmiary robót1.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-22 13:11
 • Dokumentacje projektowe20.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2020-12-22 13:11
Informacja o treści złożonych ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-07 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: FED.271.15.2020.

Nazwa zadania: Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla (nr 250136W), Orzoł – Rycica (nr 250125W), Orzołek – Glinki oraz w msc. Bakuła.

 Część I:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla
  w km od 1+360,00 do km 1+900,00
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzoł – Rycica w km od 0+501,00
  do km 1+365,00

Część II:

 1. Przebudowa drogi Orzołek – Glinki w km od 0+000,00 do km 0+080,00
 2. Przebudowa drogi w msc. Bakuła

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Gmina Baranowo informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 943,148,10

(Część I – 822.030,89zł, Część II – 121.117,20zł).

 

W terminie do dnia 2021-01-07 do godz. 10:00, złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Partner konsorcjum:

„ALTOR” Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Część I:

629.922,61zł

Część II:

127.023,38zł

 

Część I, Część II,

do  31.08.2021r.

 

Część I, Część II,

60msc

 

 

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.

Ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

 

Część I:

589.984,14zł

Część II:

148.272,44zł

 

Część I, Część II,

do  31.08.2021r.

 

Część I, Część II,

60msc

 

 

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

3.

Lider konsorcjum:

MOBILDROG Sp. z o.o.

Ul. Lipowa 12/21

15-427 Białystok

 

Partner konsorcjum:

TRANS DROG SZLACHETKA Sp. z o.o.

Dylewo 48

07-420 Kadzidło

Część I:

623.143,24zł

Część II:

158.568,89zł

 

 

Część I, Część II,

do  31.08.2021r.

 

Część I, Część II,

60msc

 

 

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej".

 

                                                                                               Wójt

                                                                                       Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
  data wytworzenia informacji: 2021-01-07
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-01-07 12:55
Załączniki:
 • Informacja o treści złożonych ofert607.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
   data wytworzenia informacji: 2021-01-07
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2021-01-07 12:57
Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla (nr 250136W), Orzoł – Rycica (nr 250125W), Orzołek – Glinki oraz w msc. Bakuła
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-21 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: FED.271.15.2020

Nazwa zadania: Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla (nr 250136W), Orzoł – Rycica (nr 250125W), Orzołek – Glinki oraz w msc. Bakuła.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Dla części I :

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych

„OSTRADA” Sp. z o.o.

Ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

Dla części II :

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Partner konsorcjum:

„ALTOR” Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty dla części nr I i II otrzymały najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

1). Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Partner konsorcjum:

„ALTOR” Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Część I:

Liczba pkt. w kryterium cena:                        56,20 pkt

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:            40 pkt

Łączna punktacja oferty:                               96,20 pkt

Część II:

Liczba pkt. w kryterium cena:                        60 pkt

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:        40 pkt

Łączna punktacja oferty:                             100 pkt

 

2). Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.

Ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

Część I:

Liczba pkt. w kryterium cena:                        60 pkt

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:        40 pkt

Łączna punktacja oferty:                             100 pkt

Część II:

Liczba pkt. w kryterium cena:                        51,40 pkt

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:            40 pkt

Łączna punktacja oferty:                               91,40 pkt

 

3) Lider konsorcjum:

MOBILDROG Sp. z o.o.

Ul. Lipowa 12/21

15-427 Białystok

Partner konsorcjum:

TRANS DROG SZLACHETKA Sp. z o.o.

Dylewo 48

07-420 Kadzidło

Część I:

Liczba pkt. w kryterium cena:                        56,81 pkt

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:            40 pkt

Łączna punktacja oferty:                               96,81 pkt

Część II:

Liczba pkt. w kryterium cena:                         48,06 pkt

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:             40 pkt

Łączna punktacja oferty:                                88,06 pkt

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                                                                               Wójt

                                                                                       Henryk Toryfter

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
  data wytworzenia informacji: 2021-01-21
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-01-21 13:06
[drukuj]